نشانی مطب

تهران،خیابان شریعتی،نرسیده به پل صدر،کوچه کسری،پلاک ۱۶۰۷/۱،واحد 1

شماره تماس

22008100 (021)

دکتر شهرام سیدی

متخصص ایمونولوژی بالینی و آلرژی

دیپلم خود را در شهر بهبهان خوزستان از دبیرستان شهید مطهری دریافت نمودند و موفق شدند با رتبه اول در شهرستان و رتبه سی و پنجم کنکور وارد دانشگاه شوند .
دکتر سیدی دکترای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکترای تخصصی ایمونولوژی را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخذ نمودند.
  • عضو مرکز تحقیقات RCGLD دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • عضو انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
  • عضو و طراح سوال کمیته علوم پایه المپیاد پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  • استادیار و هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  • هیات علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
  • موسس و بنیان گذار اولین کلینیک آلرژی در استان آذربایجان غربی ارومیه
  • مسئول حیطه تفکر علوم پایه المپیاد پزشکی دانشجویان پزشکی
  • استاد راهنمای دانشجویان دوره های ارشد رشته های علوم پایه
  • موسس کلینیک آلرژی بیمارستان فرهنگیان شهید باهنر نیاوران
  • محقق و عضو مرکز تحقیقات NRITLD بیمارستان مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
مقالات و سخنرانیها:
2003 S.Seyedi, M.Baladast, B.Jodeiri, ZHonarkar, M.Ehsani, M.Zali Evaluation of clinical, laboratory and pathologic finding in dyspeptic patients. Oral presentation in 14th congress of Iranian Internal Medicine 19-22 May 2003. Tehran, Iran
2003 M.Baladast, S.Seyedi, B.Jodeiri, ZHonarkar, M.Ehsani, E.Neshandar, M.Zali. Evaluation of effect of H.Pylori in gastroparesis in None Ulcer Dyspeptic (NUD) patients. Oral presentation in 14th congress of Iranian Internal Medicine 19-22 May 2003. Tehran, Iran
2004 M.Babai, M. Bahadori, H.Jamaati, M.Hoseini, S.Seyedi. Immunologic findings in welders with impaired pulmonary function. American Journal of Industrial Medicine.
2005 Neshandar-asl E, Jodeiri B, Baladast M, Ehsani Ardakani MJ, Shafiee B, Honarkar Z, Valizadeh Toosi SM, Seyedi Sh, Zali M R. Influence Of Helicobacter Pylori Infection On Gastric Emptying Ill Non-Ulcerative Dyspeptic Patients. Journal of The Faculty of Medicine of Shaheed Beheshti university of Medical Sciences November 1668 , Vol 19 No 2
2006 M.Babai, M. Bahadori, M.Bakhshayesh karam, M.Hoseini, S.Seyedi. Immunologic findings in welders with abnormal radiology. American Journal of Industrial Medicine.
2008 English to Persian translation of “Cellular and molecular immunology” _Abul K. Abbas translated by Homan kaghazian, Shahram Seyedi, 2008, Hayyan Publication
2008 Honarkar Z, Baladast M, Ehsani Ardakani MJ, Jodeiri B, Seyedi Sh, Zali MR. Gastrin, Cholecystokinin (CCK) and H. Pylori in Nonulcer Dyspepsia Shiraz E Medical Journal 1667;1(9): 12-11
2009 English to Persian translation of “Synopsis of cellular and molecular immunology” Abul K. Abbas translated by Homan kaghazian, Shahram Seyedi, 2009, Hayyan, Abasaleh Publication
2011 S.Seyedi, A.Rezaei, S.Shahabi. The effects of isoproterenol and propranolol on the cytokine profile secretion by cultured tumor-infiltrating lymphocytes derived from colorectal cancer patients. Cell Journal. 13.(4), serial No.12
2014 M. Ghojazadeh, S. Ahmadi, T. Tahamtani, F. Nourbakhsh, Sh. Seyyedi, N. Azarpira, Assessment of Scientific thinking in Basic Science Questions in the Iranian Fourth National Olympiad for Medical Sciences Students. J Anal Res Clin Med. 2014;2(3):142-151
2014 Shahram Shahabi, Hakim Azizi, Khosrow Hazrati, Shahram Seyedi,
Habib Mohammadzadeh. A novel adjuvant, the mixture of alum and naltrexone, augments vaccine-induced immunity against Plasmodium berghei. Immunol Invest 2014 14;43(7):653-66. Epub 2014 Jul 14.
2015 N. Hajipour1, M. Tavassoli, H. Tayefi-Nasrabadi, Sh. Seyedi.
comparative evaluation of somatic proteins of the nymphal stage of
linguatula serrata isolated from goats and cattle in northwest iran.
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2015 ISSN 1311-1477
Effect of Metoclopramide injection during surgery on Sick Syndrome prevention. *
*This Research Project was my M.D. graduate Thesis.
Study of β2-adrenoreceptor and immune deviation in tumor infiltrating lymphocyte (TIL) from patients with colorectal cancer**
**This Research Project is my PhD Thesis
تالیف و ترجمه:
مروری بر سازماندهی و عملکرد دستگاه دفاعی بدن. تالیف. دکتر عباس رضایی، دکتر شهرام سیدی .
. انتشارات آراد. سال 9419
نقشه مفهومی ) Concept Map ( . تالیف. دکتر مرتضی قوجازاده، دکتر شهرام سیدی. انتشارات دانشگاه
تبریز. سال 9412
. ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس. ویراست 2228 ترجمه. دکتر مزدک گنجعلی خانی. دکتر
شهرام سیدی. انتشارات اباصالح. سال 9478
ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس. ویراست 2292 . ترجمه. دکتر مزدک گنجعلی خانی. دکتر
شهرام سیدی. انتشارات اباصالح. سال 9419